Van administrateur naar partner met toegevoegde waarde

De transformatie van Finance

De afgelopen tien jaar is de financiële functie steeds meer onder druk komen te staan. Verschuivingen in de aandeelhouders- en marktverwachtingen, nieuwe regelgeving, snel veranderende technologie en de toegenomen concurrentie eisen allemaal hun tol. Veel bedrijven nemen daarom maatregelen: kostenbesparende initiatieven, minder dubbel werk en een grotere invloed van de financefunctie binnen de organisatie.

Als het om het transformeren van de financiële functie gaat, is er niet één specifieke aanpak. Er zijn echter wel duidelijke trends te zien. Zo worden financiële routineactiviteiten tegenwoordig meestal uitgevoerd door een shared service center of een outsourcing provider, terwijl gecentraliseerde centers of excellence verantwoordelijk zijn voor de specialistische activiteiten, zoals treasury. En van de andere functies van de financeafdeling wordt steeds vaker verwacht dat ze, naast hun toezicht op compliance en control, toegevoegde waarde bieden in de vorm van business partnerships om andere onderdelen van het bedrijf te helpen bij het verbeteren van hun analyse en besluitvorming

Volgens Gary Rourke, Finance Vice President van AstraZeneca, “kunnen financieel business partners een cruciale rol spelen bij het optimaliseren van de prestaties. Door de juiste bedrijfsbeslissingen te nemen, kunnen we resources op de juiste manier toewijzen en de juiste stappen zetten qua strategie en algemene richting van het bedrijf.”

Finance business partnerships zijn voor menig bedrijf tegenwoordig missiekritisch. In het onderzoek zegt 62% van de Belgische respondenten dat hun bedrijf een nauwere relatie met toegevoegde waarde tot stand probeert te brengen tussen de financefunctie en andere onderdelen van het bedrijf, tegenover 74% van de ondervraagden in totaal. Desondanks geeft bijna vier op de tien (38%) aan er niet naar te streven die relatie te ontwikkelen, het hoogste percentage van alle onderzochte landen. Dit impliceert dat, hoewel de overgrote meerderheid het belang van business partnerships onderkent, België op dit gebied niet een van de koplopers is.

Kijken we echter naar de vooruitzichten voor de komende drie jaar, dan zien we een aanzienlijke toename van het aantal verwachte business partnerships. Momenteel geeft 19% van de Belgische executives aan dat meer dan 10% van hun financefunctie op dit moment de rol van business partnership vervult. Over drie jaar is dat percentage naar verwachting verdubbeld tot 38%, wat erop wijst dat de trend van business partnerships in het Belgische bedrijfsleven meer zal worden omarmd. De ondervraagden zien de CEO (33%), de CFO (14%) en de raad van bestuur (11%) als de invloedrijkste en belangrijkste stakeholders bij het ontwikkelen van een nauwere ‘business-partnershiprelatie’ en benadrukken daarmee dat de verantwoordelijkheid voor business partnerships bij de leiding berust.

 

 

 

 

 

Hoe business partnerships het bedrijf ondersteunen

Finance business partnerships betekenen voor iedereen iets anders. Maar over het algemeen gaat het om financieel verantwoordelijken die aan de zijde van verschillende bedrijfsafdelingen werken en financiële informatie, hulpmiddelen, analyses en inzichten aan executives geven, hun manier van denken uitdagen, hen helpen om meer doordachte besluiten te nemen en bedrijfsstrategieën bepalen. “De coureur moet de auto besturen en beslissingen nemen, maar er moet iemand naast hem zitten die de bochten kan aangeven, die hem kan vertellen wat er gebeurt en tijdig kan waarschuwen als ze van de weg af dreigen te raken”, zegt Thierry Vernier, Vice President Plan & Financial Control van farmaceutisch bedrijf Sanofi.

Business partnerships werken op talloze manieren. Zo kunnen business partners bijvoorbeeld met afdelingshoofden binnen het bedrijf samenwerken om te verduidelijken hoe specifieke kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) worden berekend of hoe met wisselkoersen moet worden omgegaan. Ze kunnen met HR samenwerken om beloningspakketten voor het hele bedrijf te berekenen door gebruik te maken van vergelijkbare cijfers en correcties op inflatie te doen. Ze kunnen prognoses beoordelen om er zeker van te zijn dat deze realistisch zijn en dat er geen grote risicofactoren over het hoofd zijn gezien. Ze kunnen de financiële impact van garanties die met een promotie samenhangen aan het salesteam uitleggen. Ze kunnen met de R&D-afdeling samenwerken om ervoor te zorgen dat concurrerende onderzoeksprojecten consequent worden beoordeeld, hetzij door criteria op te stellen, zoals kortetermijnopbrengsten en risiconiveaus, hetzij door het strategisch belang vast te leggen om dergelijke beoordelingen te kunnen maken.

De financefunctie voert tegenwoordig al een groot aantal activiteiten uit, maar de Belgische respondenten noemen de analyse van in het verleden behaalde resultaten (37%) en toekomstgerichte besluitvorming (37%) als de belangrijkste prioriteiten voor business partners. De conclusies uit toekomstgerichte analyses zijn van invloed op de besluitvorming en strategie van een groot aantal afdelingen en daardoor op de totale bedrijfsprestaties. CFO van Weight Watchers Benelux André Oerlemans: “Finance speelt een cruciale rol bij strategisch denken. Je moet niet alleen een kernteam hebben dat aan de strategie werkt, maar ook mensen van het financeteam die de financiële gevolgen van toekomstige scenario’s kunnen beoordelen. Er zijn een hoop vragen. Wat is de beste bedrijfsstrategie voor de toekomst? Welke informatie hebben we daarvoor nodig? Welke bedrijfsprocessen moeten daarvoor veranderen? Wat zijn de investeringsimplicaties? Strategie is een groot woord, maar een doeltreffende strategie is niets meer en niets minder dan wat we als bedrijf de komende jaren willen bereiken en hoe we dat willen realiseren.”

Hoewel business partnerships al jaren bestaan, zijn ze steeds belangrijker geworden, met name door de economische instabiliteit – een grote zorg die door de helft van de ondervraagden wordt genoemd, onder wie 42% van de Belgische financieel directeuren. Frank Plaschke, partner en global topic leader van ‘Office of the CFO’ van adviesbureau BCG: “In het huidige onzekere bedrijfsklimaat zijn business partnerships van wezenlijk belang voor een goede afstemming tussen de financefunctie en het bedrijf. Bovendien moeten bedrijven een goede risicocultuur ontwikkelen; ze moeten goede risicomanagers zijn.”

Door deze onzekerheid en instabiliteit is ondersteuning van toekomstgerichte besluitvorming tegenwoordig de belangrijkste prioriteit voor business partners – een doel dat door de helft van de respondenten wordt genoemd. Dit betekent dat er niet meer moet worden uitgegaan van het verleden van het bedrijf aan de hand van lagging indicators. Business partners moeten ook betrokken zijn bij het analyseren van de impact van initiatieven op de ontwikkeling van het bedrijf. “Ik verwacht van mijn business partners dat ze binnen de hele organisatie betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe prijsvormingsstrategieën”, zegt Stuart Rollings van Lloyds Banking Group.

Gezien de huidige kortere economische cycli is het toewijzen van resources een steeds ingewikkelder managementproces geworden. Bedrijven moeten zeer slagvaardig zijn om resources te verplaatsen uit gebieden waar ze niet langer van nut zijn en te investeren in gebieden waar deze juist wel een erg waardevolle impact op het bedrijf zullen hebben.

 

Bij finance gaat het om meer dan alleen het controleren van cijfers en formules; het gaat erom de hypothesen achter de inzichten van het management te doorgronden en tegen het licht te houden en ervoor te zorgen dat de doelen zijn afgestemd op de bedrijfsstrategie. Finance wordt steeds vaker geacht de strategische ontwikkeling te ondersteunen. Hoewel deze trend in heel Europa te zien is, zijn er een paar belangrijke verschillen tussen de landen. Van de Belgische respondenten geeft 27% aan dat finance met het bedrijf samenwerkt aan verschillende aspecten van de strategieontwikkeling, maar in alle andere landen ligt dat percentage hoger. Daarnaast biedt 35% van de Belgische financieel directeuren beslissingsondersteuning voor strategische keuzen, waardoor de financefunctie duidelijk, maar niet dominant, betrokken is bij strategieontwikkeling, besluitvorming en ondersteuning.

Deze dubbelrol is een uitdaging op zich. Er is een krachtige aanpak voor nodig, ondanks eventuele tegenwerking. Zoals dhr. Plaschke van BCG zegt: “In deze baan gaat het er niet om aardig te worden gevonden. Finance partners moeten de juiste informatie geven en problemen aankaarten – niet alleen maar ja zeggen en alles doen wat je wilt.”

 

Lees het volgende rapport: Business Partnering

 

Deze pagina delen