Eenheidsstatuut: wat met de opzeggingstermijn bij het ontslag van kaderleden?

Sinds 1 januari 2014 zijn de regels rond de opzeggingstermijnen bij ontslag grondig dooreengeschud, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het eenheidsstatuut.

De gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden leidt tot een volledig nieuwe berekening van de ontslagrechten voor beide partijen. Ook voor de kaderleden verandert er heel wat. Een overzicht.

Contracten afgesloten ná 31 december: eenvoudige berekening

Voor kaderleden die aan de slag zijn gegaan na 31 december 2013, is de berekening van de opzeggingstermijn na ontslag eenvoudig. Alle werknemers in de privésector bouwen namelijk dezelfde ontslagrechten op. Niet leeftijd, loon of functie spelen daarbij een rol, maar het aantal begonnen dienstjaren of -kwartalen. Hoe meer anciënniteit, hoe hoger de opzeggingstermijn: vier weken vanaf het tweede kwartaal, 12 weken vanaf twee jaar, 13 weken vanaf drie jaar, … Ook als u zelf ontslag neemt, wordt alleen gekeken naar het aantal begonnen dienstjaren of -kwartalen.

Iets complexer: contracten afgesloten vóór het eenheidsstatuut

Ging uw contract van start vóór de invoering van het eenheidsstatuut? Dan ligt het iets complexer. De ontslagrechten die bij eenzelfde werkgever werden opgebouwd tot en met 31 december 2013, moeten namelijk worden vastgeklikt aan de nieuwe ontslagrechten. Bij opzegging door de werkgever zijn er voor kaderleden twee mogelijke berekeningen, afhankelijk van uw brutoloon:

  • Brutoloon tussen 32.254 euro en 64.508 euro (hogere bediende): opzeggingstermijn van 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden.
  • Brutoloon van 64.508 euro of meer (hoogste bediende): dezelfde berekening als voor de hogere bedienden. Daarnaast maakt u mogelijk aanspraak op bijkomende rechten, als dat expliciet in uw arbeidscontract is vastgelegd.

Bij opzegging door de bediende wordt het eerste deel van de opzeggingstermijn vastgelegd op anderhalve maand per begonnen periode van vijf jaar anciënniteit, met een maximum van 4,5 maanden (hogere bediende) of 6 maanden (hoogste bediende).

Bijkomende rechten … of toch niet?

Het meest onduidelijke punt van de nieuwe ontslagregeling zijn de zogeheten bijkomende rechten voor de hoogste bedienden. Tot en met 31 december 2013 gaf dit werknemers de mogelijkheid om afspraken te maken met hun werkgever over de omvang van hun ontslagvergoeding en die in een clausule te gieten. De nieuwe wetgeving rond het eenheidsstatuut zwijgt echter in alle talen over die clausules. Om dat hiaat op te vullen, werd de ‘memorie van toelichting’ bij de wet aangepast. Die zegt voortaan dat “bestaande clausules moeten worden nageleefd”. Maar aangezien de memorie van toelichting dus afwijkt van de wet, blijven er twee tegengestelde interpretaties mogelijk:

  • Wettelijke interpretatie: clausules afgesloten vóór 1 januari 2014 vervallen.
  • Interpretatie op basis van de memorie van toelichting: clausules moeten worden nageleefd.

Wat nu?

De eenvoudigste manier om komaf te maken met de onduidelijkheid, is een onderlinge overeenkomst tussen werkgever en werknemer af te sluiten over het al dan niet naleven van oude clausules. Maar de kans is natuurlijk groot dat beiden de ontslagregeling in hun voordeel zullen interpreteren. Volgens arbeidsrechtspecialisten is het daarom wachten tot de eerste rechtspraak om tot een eensgezinde interpretatie van dit dossier te komen.

Deze pagina delen