Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking?

Robert Half BVBA (Hierna “Robert Half”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld.

Voor al uw vragen omtrent onze verwerking van uw gegevens of voor het uitoefenen van uw rechten kan u zich wenden tot: Robert Half, Stationsstraat 34 b1, 1702 Groot-Bijgaarden, België. of via: [email protected]

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Robert Half verzamelt uitsluitend relevante gegevens over u. Concreet kan het gaan over de volgende persoonsgegevens:

  • Curriculum vitae, motivatiebrieven, contactgegevens, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
  • Payrollinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
  • Uw loon en loonfiches;
  • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
  • De gegevens van de door u opgegeven referenties
  • Evaluatieformulieren en testresultaten.

Informatie over uw gezondheid en/of gerechtelijk/strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is en met inachtneming van de wettelijk opgelegde beperkingen.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Robert Half verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van private arbeidsbemiddeling (uitzendarbeid, permanente plaatsing en/of Interim Management). Daarenboven bieden wij op onze website een kandidaten database aan. Deze is volledig anoniem, doch bevat volgenden gegevens: uw kennis, uw opleiding, uw ervaring en uw regio.

Uw payrollinformatie wordt verzameld met het oog op onze loonadministratie. Uw cv, algemene informatie, motivatiebrief, contactgegevens en notities gemaakt tijdens het interview, de gegevens van uw referenties, evenals evaluatieformulieren en testresultaten worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Al deze gegevens worden verwerkt met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden.

Bovendien wordt uw e-mail adres wordt gebruikt voor marketingdoeleinden na uw voorafgaande toestemming.

Verder kunnen uw gegevens worden gebruikt voor het opmaken van verschillende statistieken met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang. Deze worden waar mogelijk anoniem opgemaakt.

Aan welke derden worden uw gegevens doorgegeven?

Robert Half kan uw persoonsgegevens aan haar klanten bezorgen in het kader van private arbeidsbemiddeling (uitzendarbeid, permanente plaatsing en/of Interim Management).

Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat en gelijksoortige dienstverleners met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. Derden kunnen uw gegevens uitsluitend gebruiken en verwerken voor dezelfde doeleinden als hierboven omschreven.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Worden uw gegevens buiten de EU gedeeld?

Robert Half maakt deel uit van een internationale groep van ondernemingen die wereldwijd opereren; Robert Half kan uw persoonlijke gegevens ook meedelen aan andere ondernemingen binnen de groep, waaronder zijn moedermaatschappij, Robert Half International Inc., gevestigd in de Verenigde Staten. Veel van onze opslagsystemen (servers, cloud) bevinden zich in de Verenigde staten, dit wil zeggen dat uw gegevens daarheen zullen worden getransfereerd.

Verder is het mogelijk dat derden aan wie uw gegevens worden doorgegeven zich niet binnen de Europese Unie bevinden. Doorgifte buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettige vereisten.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en inzage: U heeft steeds het recht op toegang en inzage van de informatie die wij van u verwerken.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken kunnen niet worden verwijderd. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij hebben het recht uw identiteit te controleren alvorens op uw verzoek in te gaan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien u niet door ons geplaatst werd, worden uw gegevens tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wenst te blijven.

Indien u effectief door ons geplaatst werd, worden uw gegevens 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Aan het eind van deze termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of u bij ons geregistreerd wenst te blijven.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de wetgeving, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

U kan steeds uw rechten uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Waar kan u terecht met klachten?

In eerste instantie kan u uiteraard steeds bij ons terecht met uw klachten.

U hebt daarenboven het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.